Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

abiogenez

1. Təkamül nəticəsində canlının cansızdan yaranması prosesidir. □ Həyatın əmələ gəlməsi haqqında Oparin nəzəriyyəsi bu prosesi əks etdirir.
2. Canlı təbiətə xas olan üzvi maddələrin fermentlərinin...    Ətraflı

2

acı portağal

Sədokimilər fəsiləsinin limonkimilər cinsindən subtropik bitki cinsi.
Hündürlüyü 10 m-ə çatan ağaclardır....    Ətraflı

3

adaptasiya

1. Dəyişilmiş mühit şəraitinə oqranizmlərdə yaranmış uyğunlaşma.
Proses nəticəsində canlı yaşama optimumu seçə bilir. A. orqanizmlərin mühitə uyğunlaşmasının nisbiliyinin göstəricidir.
2. A. müəyyə...    Ətraflı

4

adenoid

Burun-udlaq badamcıqlarının – limfa törəmələrinin şişkinləşməsi halı.
Badamcıqlar – yuxarı tənəffüs yollarında yerləşən orqan....    Ətraflı

5

adf

Adenozindifosfat turşusu (yun. “adenozin” – dəmir).
Reaksiyalarda ATF-dən əmələ gəlir, hüceyrədə enerji daşıyıcısı rolunu oynayır, bütün energetik mübadilələrdə iştirak edir. ADF-də makroergik rabi...    Ətraflı

6

adi dəvədəllək

Buğumayaqlılar tipi, cücülər sinfi nümayəndəsi.
Müxtəlif böyüklükdə olur. Ən böyüyü 6 sm., ən kiçiyi isə 1-3 sm-dir. Qanadları torşəkillidir. Yaşıl, bozumtul, açıq-qəhvəyi və s. Rənglərdə olur. Bə...    Ətraflı

7

adi qurbağa

Suda-quruda yaşayanlar (amfibia) sinfi, quyruqsuzlar dəstəsi nümayəndəsi.
Uzunluğu 2,5-13,5 sm-ə qədərdir. 31 nəsli var. Dünyanın hər yerinə yayılıb. Ən geniş yayılmış nəslin 350 növü var. Qafqazda...    Ətraflı

8

adrenalin

Böyrəküstü vəzin beyin qatında yaranan hormon.
Maddələr mübadiləsini tənzim edir. Qana ifraz olunması ürəyin ritmik yığılmalarını artırır. Qaraciyərdə qlikogen ehtiyatı şəklində saxlanılan şəkəri n...    Ətraflı

9

adrenarxe

Böyrəküstü vəzin cinsi yetişkənlikdə iştiraketmə müddəti.
Bu dövr böyrəküstü vəzin az effektli androgenlərinin sintezinin və sekresiyasının çoxalması ilə xarakterizə olunur. Bu dövr insanda ikinci...    Ətraflı

10

adventiv bitkilər

Əvvəllər müəyyən bir yerin florasına xas olmayan gətirilmiş növlər.
Bunlar təbii növlər deyil....    Ətraflı

11

adventiv orqanlar

Embrional toxumanın böyümə nöqtəsindən deyil, bitkilərin nisbətən köhnəlmiş hissələrindən əmələ gələn və qeyri-adi yerlərdə inkişaf edən orqanlar.
Məsələn: köklərdə, yarpaqlarda, budaqların düyünar...    Ətraflı

12

aerofit

1. Hava ilə yaxşı təchiz olunmuş torpaqda bitən bitki.
2. Bütün canlı orqanları hava mühitində olan bitki.
Səhləbin tənəffüs kökləri budaqlarında yerləşir....    Ətraflı

13

aeroponika

Köklərini mütəmadi olaraq qida məhlulu ilə çiləməklə bitkilərin rütubətli şəraitdə torpaqsız becərilməsi.
Prinsipcə hidroponika ilə uyğun bir prosesdir. Elmi-tədqiqat müəssisələrində bu proses su k...    Ətraflı

14

affenpınscher

Məlum olan ən qədim alman it cinslərindən biri.
Əcdadları tam olaraq bilinmir. Fransada A. cinsi “diablotin moustachu” (fran. “bığlı kiçik şeytan”) adı ilə tanınır. Orta Avropada XVII əsrdə mətbəx...    Ətraflı

15

ağ ayı

Məməlilər sinfi, yırtıcılar dəstəsi, ayılar fəsiləsi nümayəndəsi.
Ən böyük yırtıcı. Onun uzunluğu 3 m-ə, çəkisi isə 800 kq-a çatır. Yerdən belinə qədər 160 sm-ə qədər olur. Üzən və bitişik buzlar ü...    Ətraflı

16

ağ ciyər

Tənəffüs orqanı.
A. yalnız quru atmosfer havası ilə tənəffüsə uyğunlaşmışdır. İki cür tənəffüslü balıqlarda, suda-quruda yaşayanlarda və bütün quru onurğalılarında tənəffüs orqanı A.-dir. Onurğasız...    Ətraflı

17

ağ ciyər arteriyaları

Ağ ciyər kötüyünün bölünməsi nəticəsində əmələ gəlir.
Sağ ağ ciyər arteriyası soldan uzundur. Ağ ciyərlərdə onlar kapilyar toruna şaxələnirlər....    Ətraflı

18

ağ ot

Birləpəlilər sinfinin taxıllar fəsiləsidən çoxillik ot cinsi.
Dünyada 300, Azərbaycanda isə 24 növü yayılmışdır....    Ətraflı

19

ağacdələnlər

Quşlar sinfinə aid olan dəstə.
Kiçik və orta ölçüyə malik quşlar. Ən kiçiyi sərçədən kiçik – böyükləri isə qarğa böyüklükdə olur. A.-in xarici görünüşü və rəngləri müxtəlif olur. Avstraliya, Yeni Z...    Ətraflı

20

ağbaş

Türk çoban iti cinsi.
Əcdadları da çoban itləri olan A.-ın 3 min illik tarixi var. Türkiyədə Qərbi və Orta Anadolu bölgəsində yaşayırlar. Avropada yaşayan Pyrenean dağ iti, Tatra dağ iti və Komondo...    Ətraflı