abdal

Axtarış nəticələri

1

abdal

abdal sözünün izahı. abdal sözünün mənası

1. Arxaizm. Sərsəri, avara, dərbədər. □ Abdaldan paşa olmaz, taxtadan – maşa. (Atalar sözü)
2. Arxaizm. Dərviş, qələndər.
Sufiyəm, əmma nə bu abdal...    Ətraflı

2

abdal

abdal sözünün mənşəyi, abdal sözünün etimologiyası

Ərəb sözüdür, çox mənası var, ən çox “dərviş”, “dilənçi”, “müqəddəs”, “qul” mənalarında işlədilir. Sözün “müqəddəs” mənası bədil (əvəzlənmə) kəlməsi ilə də bağlı ola bilər: Bu söz dialektlərdə “bilikli” (Kürdəmir), “yetim” (Xaçmaz) və s. mənalarda işlədilir. Bədəl sözü ilə kökdaşdır və Məhəmməd P...    Ətraflı

3

abdal

Maddi nemətlərdən əl çəkərək mənəvi kamilliyə can atan, guşənişin həyat tərzi sürən asket şair.  A.-lar, əsasən, şiə təriqətini təbliğ edən şairlərdir. Onlar Anadolud...    Ətraflı

4

abdal

Sərsəri // dərviş, qələndər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Dialektlərdə bilikli, bilici, həmçinin yetim mənaları da var. Bunda başqa, xalqımızın etnogenezində iştirak etmiş tayfalardan birinin ad...    Ətraflı

5

abdal 1

Bilikli, bilici. □ Abdal, yani biləndə adam (Şahbuz)....    Ətraflı

abdal 2

Yetim. □ Səni görüm abdal qalasan (Xaçmaz)....    Ətraflı

6

abdal

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində sözün sərsəri, avara, dərbədər mənası ilə yanaşı, dərviş, qələndər mənası da göstərilmişdir.  Dialektlərdə bilikli, bilici, yetim mənaları da var. Dastanlarda b...    Ətraflı

8

abdal dili

Mətndə fikrin eyhamlarla, işarələrlə ifadə üsulu; “Ezop dili” anlayışının Azərbaycan folklorundakı qarşılığı.  Bu ifadə tərzində məcazi məna, sətiraltı yük üstünlük t...    Ətraflı

9

abdalcasına

abdalcasına sözünün izahı. abdalcasına sözünün mənası

Axmaqcasına, qeyri-ciddi, səfeh....    Ətraflı

10

abdallaşmaq

abdallaşmaq sözünün izahı. abdallaşmaq sözünün mənası

Abdal olmaq, sərsəri olmaq....    Ətraflı

11

abdallıq

abdallıq sözünün izahı. abdallıq sözünün mənası

Axmaqlıq, sərsərilik, səfillik....    Ətraflı