abdal dili

Axtarış nəticələri

1

abdal dili

Mətndə fikrin eyhamlarla, işarələrlə ifadə üsulu; “Ezop dili” anlayışının Azərbaycan folklorundakı qarşılığı.  Bu ifadə tərzində məcazi məna, sətiraltı yük üstünlük t...    Ətraflı