Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

abdal

Maddi nemətlərdən əl çəkərək mənəvi kamilliyə can atan, guşənişin həyat tərzi sürən asket şair.  A.-lar, əsasən, şiə təriqətini təbliğ edən şairlərdir. Onlar Anadolud...    Ətraflı

2

abdal dili

Mətndə fikrin eyhamlarla, işarələrlə ifadə üsulu; “Ezop dili” anlayışının Azərbaycan folklorundakı qarşılığı.  Bu ifadə tərzində məcazi məna, sətiraltı yük üstünlük t...    Ətraflı

3

abi-mirvarid

Gözə gələn qara su, katarakta....    Ətraflı

4

abreviatur inisial

Söz birləşməsi formasında olan mürəkkəb şəxs adlarının ilk hərflərindən ibarət ixtisar.  Abreviaturadan fərqli olaraq A.İ.-larda hərflər arasında nöqtə qoyulur. A.İ....    Ətraflı

5

absurd

Ağıla, məntiqə sığmayan, boş və mənasız fikir, cəfəngiyyat.  Cəmiyyətin qəbul etdiyi, alışdığı ənənələri inkar edən, məntiqlə izah olunmayan fikirlər A. kimi qəbul ed...    Ətraflı

6

absurd dram

XX əsrin II yarısında Qərbi Avropa dramaturgiyasında meydana çıxmış avanqard cərəyan.  Absurdizm ədəbi cərəyanının sinonimi kimi də işlənir. Ekzistensializmə qarşı, s...    Ətraflı

8

absurdizm

XX əsrin 50-ci illərində ekzistensializm ideyalarının əleyhdarı kimi meydana çıxmış ədəbi cərəyan.  Elmi ədəbiyyatda “antiteatr”, “absurd dram”, “antidram” da adlanır...    Ətraflı

9

abzas

Nəsrlə yazılmış mətndə yeni fikrin başlanğıcını bildirən sətirbaşı; ardıcıl gələn iki sətirbaşı arasında yerləşən mətn parçası.  Məzmunca bitkin fikir ifadə edən A. b...    Ətraflı

10

abzas boşluğu

Abzasın ilk sətrini müəyyən edən, onun sol kənarında buraxılan boşluq; sətirbaşı....    Ətraflı

11

acı məzhəkə

Folklora aid el oyunları, xalq tamaşalarında təsadüf edilən dramaturji janr.  Müasir “tragikomediya” termininin qarşılığıdır. A.M.-də komik və tragik ünsürlərin əvəzl...    Ətraflı

12

acıqvermə

Toy mərasim nəğməsi; gəlin köçürülərkən oğlan evinin adamları tərəfindən musiqinin müşayiəti ilə oxunan sataşma xarakterli məzəli şeir nümunələri.  Burada oğlan evini...    Ətraflı

13

acıtma

Uşaq folklorunda deyişənlərin bir-birinə acıq vermək üçün söylədikləri mənzumə.  Süjetli şeir, yaxud dialoq şəklində olur. Bənd sistemində, misraların ölçüsündə və qa...    Ətraflı

14

açılma

Bədii əsərdə süjet xəttinin kulminasiyadan sonrakı, finaldan əvvəlki mərhələsi, razvyazka.  Bu mərhələdə intriqa bitir, əsərin süjet və məzmununu təşkil edən hadisələ...    Ətraflı

15

açma

Tapmacanın cavabı.  Tapmaca şifahi şəkildə deyilərkən bir çox hallarda “Açması?” sualı ilə bitir....    Ətraflı

16

adaptasiya

Hər hansı bədii əsərin müəyyən oxucu auditoriyasının səviyyəsinə uyğunlaşdırılması.  A., əsasən, yaş qrupuna görə aparılır. Bu zaman əsərdə əsas süjet xətti saxlanılm...    Ətraflı

17

adinaton

Üslubi fiqur: haqqında danışılan hadisənin qeyri-real situasiya ilə müqayisə edilərək qarşılaşdırılması.  Bu cür müqayisə yolu ilə mübaliğə (hiperbola) yaradılır, lak...    Ətraflı

18

aed

Qədim Yunanıstanda qəhrəmanlıq eposu qoşan və ifa edən nəğməkar şair, ozan.  “İliada” və “Odisseya” eposlarını yaratmış Homer ən məşhur A.-lərdən biri olub. A.-lərin...    Ətraflı

19

afişa

1. Hər hansı mədəni tədbir – teatr tamaşası, konsert və s. haqqında elan; reklam, məlumat nəşri.  A. küçə reklamının bir növüdür. Burada tamaşanın keçirildiyi yer (te...    Ətraflı

20

aforizm

Müdrik fikir ifadə edən bitkin, yığcam ifadə, kəlam, hikmət, sentensiya.  Atalar sözündən fərqli olaraq A.-in müəllifi məlum olur. Məna dərinliyi, ifadə gözəlliyi, ob...    Ətraflı