əbədi

Axtarış nəticələri

1

əbədi

əbədi sözünün izahı. əbədi sözünün mənası

1. Daimi, həmişəlik, ölməz; sonsuz, intəhasız, mütləq. □ Mən elə bildim ki, ürəyim acdır; Məhəbbət əbədi bir ehtiyacdır. (S.Vurğun).
2. Heç vaxt, h...    Ətraflı

2

əbədi

əbədi sözünün mənşəyi, əbədi sözünün etimologiyası

Ərəb mənşəlidir, “daima” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

4

əbədi surətlər

Ümumiləşdirici bədii əhəmiyyəti konkret tarixi məzmun və dövr çərçivəsindən xeyli kənara çıxan surətlər.  Ə.S.-in klassik nümunələri sırasına Prometey, Məcnun, Hamlet...    Ətraflı

5

əbədi yuxuya getmək

əbədi yuxuya getmək frazeoloji birləşməsinin mənası. əbədi yuxuya getmək idiomunun izahı

ölmək, vəfat etmək; ~ dünyasını dəyişmək....    Ətraflı

6

əbədiləşdirilmə

əbədiləşdirilmə sözünün izahı. əbədiləşdirilmə sözünün mənası

Bax: əbədiləşdirilmək....    Ətraflı

7

əbədiləşdirilmək

əbədiləşdirilmək sözünün izahı. əbədiləşdirilmək sözünün mənası

Əbədi olaraq yaşadılmaq, yadda saxlanılmaq....    Ətraflı

8

əbədiləşdirmə

əbədiləşdirmə sözünün izahı. əbədiləşdirmə sözünün mənası

Bax: əbədiləşdirmək....    Ətraflı

9

əbədiləşdirmək

əbədiləşdirmək sözünün izahı. əbədiləşdirmək sözünün mənası

1. Əbədi olaraq nəsillərin xatirəsində yaşatmaq, həmişəlik xatirə qoymaq. □ Xalq öz qəhrəmanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onlara abidə uca...    Ətraflı

10

əbədiləşmə

əbədiləşmə sözünün izahı. əbədiləşmə sözünün mənası

Bax: əbədiləşmək....    Ətraflı

11

əbədiləşmək

əbədiləşmək sözünün izahı. əbədiləşmək sözünün mənası

Əbədi olmaq, həmişə yaşamaq. □ Qaynana obrazı ilə N.Zeynalova xalqın yaddaşında əbədiləşdi....    Ətraflı

12

əbədilik

əbədilik sözünün izahı. əbədilik sözünün mənası

Daimilik, sonsuzluq, həmişəlik, daim yaşama; heç vaxt bitməməzlik, qurtarmamazlıq. □ Bu səadət səhəri o qədər zəngin və işıqlıdır ki, başlanan günə...    Ətraflı

13

əbədilik evləri

Qədim Misirdə fironların və əyanların qayalarda çapılmış və bir neçə otaqdan ibarət sərdabələri.  E.ə. II minillikdə Misirdə külli miqdarda vəsait və əmək tələb edən...    Ətraflı

14

əbədiməg 1

Arxası üstə yıxılmaq. □ Mal əbədiyib, oqqədər çırpınıb ki, bağrı çatdıyıb (Salyan)....    Ətraflı

əbədiməg 2

Ölmək. □ Bir yekə çöngəmiz əbədiyib....    Ətraflı

16

əbədiyyə

1. Sonu olmayan, sonsuz, tükənməz.
2. Əbədi olaraq, daimi, həmişəlik....    Ətraflı

17

əbədiyyən

əbədiyyən sözünün izahı. əbədiyyən sözünün mənası

Həmişəlik, əbədi, daimi. □ Əbədiyyən çıxıb getmək....    Ətraflı

18

əbədiyyət

əbədiyyət sözünün izahı. əbədiyyət sözünün mənası

1. Əbədilik, daimilik; həmişə var olan şey; intəhası olmayan zaman; intəhasızlıq. □ Nəhayət, əbədiyyət qədər uzun görünən bir dəqiqə bitdi və qapın...    Ətraflı

19

əbədiyyətə qovuşmaq

əbədiyyətə qovuşmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. əbədiyyətə qovuşmaq idiomunun izahı

əbədi olmaq; dünyasını dəyişmiş hörmətli şəxs haqqında işlədilən evfemistik ifadə....    Ətraflı